Гарячі новини

У Старобільську 16-ть закладів освіти повністю оновили комп"ютерну техніку

У Старобільську (Луганська обл.) у 2021 році було онов­ле­но комп’ютер­ну техніку 16 за­кладів за­галь­ної се­ред­ньої освіти, повідомляє Телегазета Старобільськ.
 
З метою якісної організації освітньо­го про­це­су в умо­вах ди­станційного нав­чан­ня, у 2021 році було онов­ле­но комп’ютер­ну техніку 16 за­кладів за­галь­ної се­ред­ньої освіти Ста­робільсь­кої гро­ма­ди.
 
Як повідо­ми­ла Наталія Гупал, на­чаль­ни­ця відділу освіти Ста­робільсь­кої міської ради, вка­зане онов­лен­ня було здійс­не­но в рам­ках різних про­грам, бюд­жетів та проєктів.
 
У 2021 році за­га­лом при­дба­но: 121 но­ут­бук, 27 мо­но­блоків, 2 пер­со­наль­них комп'ютери, 19 проєкторів, 11 інтер­ак­тив­них дошок, 4 су­часні інтер­ак­тивні панелі. За­галь­на сума скла­ла – 4 млн 103 тис. 396 грн. За сло­ва­ми освітянки, це кошти дер­жав­но­го і місце­во­го бюд­жетів, гран­ти та пе­ре­роз­поділені за­лиш­ки освітньої суб­венції.
 
- Про­ве­дені закупівлі та от­ри­мані гран­ти оно­ви­ли комп’ютер­ну техніку 16 ЗЗСО та дали змогу по­к­ра­щи­ти освітній про­цес в умо­вах не лише ди­станційної освіти, - го­во­рить Н.Гупал. - Ми за­без­пе­чи­ли вчи­телів но­ут­бу­ка­ми для організації різних форм нав­чан­ня, у тому числі з ви­ко­ри­стан­ням тех­но­логій ди­станційного нав­чан­ня.